سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عادل فاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
الهام فاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

روند رو به رشد صنعت درکشورهای جهان سوم عمده ترین عامل تغییر در امکانات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی ورفاهی شهرها می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
امروزه اکثر صاحبنظران، توسعه ی صنعتی را یکی از نشانه های پیشرفت می دانند اما صنعتی شدن عاملی با تاثیرات متفاوت بر ساختار شهرنشینی است.
در این مقاله با روش تاکسونومی عددی، تحلیل عاملیو تحلیل همبستگی به بررسی رابطه ی عامل صنعتی شدن و امکانات شهری می پردازیم. خواهیم دید، توسعه صنعتی باعث افزایش تعداد مراکز فرهنگی، کتابخانه ، شاغل به تحصیلات در دانشگاه، تلفن عمومی شهری، مشترکین تلفن، مراکز پستی شهری،دارندگان تلفن همراه و طول جاده های ۴ بانده می شود. این در حالی است که عامل توسعه صنعتی با متغیرهای تعداد کلینیک، تعداد تخت بیمارستانی، تعداد دندانپزشک، تعداد پزشک عمومی و طول آزاد راهها رابطه ای ندارد.
همچنین این عامل با تعداد شاغل به تحصیل در دبیرستان و تعداد مراکز آموزشی رابطه معکوس دارد.