سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه نوش آبادی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدحسین میران بیگی – دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
عزالدین مهاجرانی – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

مطالعه ی اختلاف رنگ پوست انسان در بین نمونه های مختلف امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این میان استفاده از اسپکتروفوتومتری بازتابی به عنوان ابزاری قدرتمند و غیرتهاجمی به منظور مطالعه ی رنگ پوست شناخته شده است. در این تحقیق، طیف انعکاسی پوست افراد از چهار ناحیه ی مختلف توسط اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده براساس جنسیت و ناحیه ی مورد مطالعه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد رنگ پوست در بین نمونه های زن و مرد و همچنین در نواحی مختلف با هم متفاوت است.