سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب اقلیمی مقدم – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
ملیحه سبحانی، – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
مولاداد نیکبخت، – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
محمدحسین مهدیه – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

چکیده:

در این مقاله فلز مس در دو محیط آب مقطر و هوا تحت تابش قطاری از تپهای لیزر Q-switched Nd: YAG قرار گرفته است. در آزمایشهای انجام شده از طول موج nm 532 طول تپ nsec 5 آهنگ تکرار تپ ۱۰ هرتز و محدودهی شدتی ۱۰ W/cm2 و ۱۰ و W/cm2 11 و ۱۰ استفاده شده است. پس از اتمام تابشدهی ساختار حفره ایجاد شده بر روی سطح هدف بررسی شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهند که هندسه حفرههای ایجاد شده به طور شدیدی وابسته به پارامترهای لیزر (شدت لیزر و تعداد تپهای لیزر) و شرایط تابشدهی هدف میباشد.