سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هدی حکمت آرا – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه لرستان، خرم آباد
علی بهاری، – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه لرستان، خرم آباد
ژیلا راهپیما، – گروه فیزیک دانشگاه لرستان، خرم آباد
مهدی صفدریان – گروه فیزیک دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده:

در این مقاله اصلاحاتی در ساختار نانوله های چند دیواره به دو روش صورت گرفت ه است . این رو ش ها مشتمل بر آلاییدن نانولوله ها با فلز نقره به دو صورت پر کردن حف ر ه داخلی نانولوله با فلز نقره و پوشاندن سطح خارجی نانولوله توسط نانوذرات نقر ه بوده است، نمونه های به دست آمده پس از شناسایی از طریق میکروسکوپ الکترونی، با استفاده از طیف سنجی رامان مورد مطالعه قرار گرفته اند و ویژگی ها ی ساختاری نانولوله ها، از قبیل میزان نواقص موجود در شبکه نانولوله بررسی شد همچ ن ین اطلاعات مفیدی در مورد ویژگی های الکتریکی آنها با این روش بدست آمد که با اندازه گیری های مستقیم نیز تائید شده است.