سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فلورا حشمت پور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده علوم ، گروه شیمی ،
هادی عادلخانی – گروه اپتیکی و اسپکتروسکوپی ، پژوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فن
غلامرضا رخشان – گروه اپتیکی و اسپکتروسکوپی ، پژوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فن

چکیده:

دراین تحقیق لایه های نازک رنگی حاوی اکسید کروم -سیلیکا با استفاده ازفرایند سل ژل ایجادشده است چگونگی تاثیر pH سرعت کشش و تعداد لایه های نازک برمیزان جذب نوردرناحیهنورمرئی مورد مطالعه قرارگرفته است درمقایسه وبررسی تصاویرSEM مشخص گردید که تراکم لایه های نازک حاصل ازسل بازی نسبت به سل اسیدی کمتر است درنتیجه لایه نازک رنگی اکسید کروم – سیلیکا تهیه شده است درمحیط بازی جذب کمتری را نسبت به نمونه اسیدی نشان می دهد این نتایج اهمیت وتاثیر اسیدیته برمورفولوژی وخواص اپتیکی لایه نازک حاصل ازفرایند سل ژل زا نشان می دهد .