سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی خضری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن مؤذن – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه دراستان آذربایجان شرقی و در کمربند پلوتونیسم الیگوسن ایران واقع شده است. جایگیری توده ی نفوذی به شکل استوک در سنگهای میزبان مارنی، با ایجاد گرادیان حرارتی و شیمیایی، منجر به ایجاد هاله ی دگرگونی مجاورتی با لیتولوژی کالک-سیلیکات هورنفلسی در اطراف توده ی نفوذی شده است. براساس مطالعات پتروگرافی و با شناسایی پاراژنز کانیهای دگرگونی به ترتیب افزایش درجه ی دگرگونی، واکنشهای دگرگونی هاله ی مذکور شناسایی گردیده است. واکنشهای مذکور عموما از نوع واکنشهای کربن زدایی بوده و وقوع آنها ناشی از افزایش درجه ی حرارت است. شرایط ترمودینامیکی سیستم دگرگونی مانند فشار، درجه ی حرارت و Xco2 نیز بر اساس پاراژنز کانیها تعیین شده است.