سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پورتقی آذر – کارشناس‎‎ارشد دانشکده مهندسی‎عمران‎‎ و محیط‎زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاظم فخاریان – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط‎زیست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ترانشه‎های‎ بلند و متعددی‎ درخاکهای‎ درشت‎دانه شمال ‎تهران‎ مشاهده‎ می‎شود که به مدت ‎طولانی ‎پایدار ‎مانده‎اند. پایداری‎ این خاکها‎ اغلب ‎به‎ چسبندگی‎ ناشی‎ از‎ سیمانتاسیون‎ آنها ‎نسبت ‎داده‎ می‎شود. تهیه‎ نمونه‎های‎ دست‎نخورده‎ از این‎ خاکها و اندازه‎گیری‎ چسبندگی‎ در آزمایشگاه ‎دشوار یا ‎غیر‎عملی ‎است. لذ‎‎ا در این‎ تحقیق ‎نتایج‎ آزمایشهای ‎برش‎مستقیم ‎برجا ‎از پروژه‎های ‎اجرا‎شده‎ در تهران ‎جمع‎آوری ‎شده ‎و‎ مورد‎ بررسی ‎قرار گرفته ‎است. به‎منظور‎ تعیین‎ مقدار ‎سیمان ‎آبرفتهای ‎تهران ‎که ‎عموما ‎کلسیتی ‎است، از ‎مناطق‎ مختلف ‎نمونه‎هایی ‎تهیه ‎شده ‎و آزمایشهای‎ شیمیایی ‎بر روی‎ آنها ‎انجام‎ ‎گرفته ‎است. برای ‎مطالعه ‎تاثیر ‎مقدار سیمان‎ بر پارامتر ‎چسبندگی‎ نمونه‎‎های ‎سیمانی‎شده‎ مصنوعی‎ در آزمایشگاه ‎تهیه‎شده ‎و آزمایشهای ‎برش‎ مستقیم بر‎روی‎ آنها ‎انجام ‎شده‎ است. نتایج‎ مطالعات ‎نشان ‎می‎دهد‎ که ‎سیمانتاسیون ‎ناشی ‎از کلسیت‎ موجب‎ افزایش‎ قابل‎ توجه‎ چسبندگی‎ در‎ این‎ خاکها‎ گردیده ‎است