سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزاده کاظمی –
علی اکبر سبزی پرور – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
صفر معروفی –
جواد بذر افشان –

چکیده:

این مطالعه با مطالعه همبستگی های آماری ۶ نمایه خشکسالی هواشناسی و با استفاده از آمار بارندگی یک دوره آبی ۳۵ ساله (۱۳۴۵-۱۳۴۶) تا (۱۳۷۹-۱۳۸۰) مربوط به ۲۲ ایستگاه بارانسنجی در استان همدان انجام شده است. در این مطالعه ۶ نمایه مختلف بر اساس روابط همبستگی آماری ارزیابی گردیدند. ضرایب همبستگی های دوگانه: شاخص های CZI-SPI, RAI-ZSI, RAI-PNPI, ZSI-PNPI در تمام ایستگاههای این استان مقادیر نسبتا بالایی را (R2>0.85)نشان دادند. تطابق داده های میدانی شاخص عملکرد محصول (بعنوان شاهد) با نتایج بدست آمده، در سال های با خشکسالی شدید نشان داد که علیرغم همبستگی های بالا برای برخی از شاخصها، نمی توان این شاخص ها را با درجه اطمینان بالایی جهت ارزیابی و پیش بینی خشکسالی های منطقه بکار برد. انتخاب مناسب ترین شاخص (شاخص ها) تحت شرایط اقلیمی منطقه، به تحلیل های دیگر نظیر تحلیل خوشه ای نیازمند می باشد.