سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید مرادی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید مدرس – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل جباری – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی نوروزی – گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مطالعه جذب پروتئین بروی سطوح پلیمری به خاطر کاربردهای متعددی در حال افزایش است. از آن جمله می توان به جذب پروتئین های اشک بروی لنز های تماسی اشاره کرد. مطاعلات نشان می دهد که سطوح لنزهای تماسی پس از مدتی به خاطر جذب پروتئین های اشک کدر شده و قابل استفاده نمی باشد. در این تحقیق جذب دو پروتئین اشک، آلبومین و لیزوزیم روی سطوح لنزهای تماسی اکریلیک اسید (AA) و دو – هیدروکسی اتیل متا اکریلات (HEMA) اندازه گیری شده است. سپس رفتار این پروتئین ها در جذب روی سطوح لنزها با استفاده از یک مدل نیمه تجربی LANGMUIR مرود ارزیابی قرار گرفته است. همچنین کسری از سطح لنز که در جذب پوشانده می گردد. محاسبه می گردد.