سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین امینیان – شرکت توزیع جنوبغرب تهران

چکیده:

معمولاًدرشبکه های توزیع فشارضعیف از یک فیدرفشارضعیف مشترکین گوناگونی تغذیه می شوند که دارای رفتار بارمختلف ومیزان مصرف انرژی متفاوت می باشند بعبارتی می توان گفت که دامنه جریان مشترکین عملاًباهم متفاوت میباشند حتی باتوجه به مصرف مشترکین دریک دوره مشابه دیده میشود که مصرف برخی مشترکین گاهی چندین برابر سایر مشترکین بوده که به تبع آن ایجاب م یکند که دامنه جریان مصرفی آنها هم بالاتر باشد بنابراین عملاًبرای متعادل سازی باروتعیین آرایش بهینه مشترکین تکفاز به روش جابجائی فازهای مشترکین لازم است که میزان جریان مصرفی هرمشترک تعیین وبراساس میزان بارمصرفی هرمشترک نسبت به آرایش جدید شبکه اقدام نمود بنا براین باید الگوریتمی انتخاب شودکه با توجه به واقعیت رفتاری هر مشترک بادقت مناسبتری میزان جریان مصرفی رامشخص کرده وآرایش مشترکین هرپایه رابگونه ای تعیین نمایدکه بامتعادل شدن بارفیدرتابع هدف مساله مینیمم شود .به منظور بررسی عملکردالگوریتم پیشنهادی نسبت به انج ام مطالعات شبیه سازی برروی یک فیدر فشارضعیف درحالت بدون متعادل سازی بارودرحالت متعادل سازی براساس الگوریتم ارائه شده اقدام گردید نتایج عددی حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که بامتعادل سازی بار به روش مذکورتلفات انرژی فیدرکاهش چشمگیری یافته است همچنین بامتعادل سازی حداکثر توان عبوری ازفیدر نیزکاهش می یابد که نشانگرآزاد شدن ظرفیت اشغالی فیدرمیباشد علاوه براینها بامتعادل سازی جریان سه فاز وبهبود پروفیل ولتاژ شاخص های نامتعادلی ولتاژ وجریان نیزکاهش یافته است.