سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیامک میرمعصومی زکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجید صفاراول – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انتقال حرارت جابجائی ترکیبی یک سیال نانو درون یک لوله ی افقی، تحت شار حرارتی ثابت، بصورت عددی و با نگرش دو فازی مطالعه شده است . معادلات بقاء به فرم بیضوی و در حالت سه بعدی برای جریان آرام و پایا مو رد استفاده قرار گرفته است . مقایسه ی مطالعه ی حاضر با کارهای تجربی و عددی صورت گرفته در گذشته، بر روی انتقال حرارت ترکیبی درون لوله های افقی، مطابقت خوبی بین نتایج نشان می دهد . در این مطالعه، اثر افزودن ذرات اکسیدآلومینیوم با قطر nm 10 به سیال پایه ( آب ) بر ر وی پارامترهای هیدرودینامیکی و حرارتی، مورد بررسی قرار می گیرد . این ذرات باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجائی سیال می گرد ن د ، در حالیکه که تاثیر قابل توجهی بر روی ضریب اصطکاک نمی گذارند . همچنین مشاهده می شود که این ذرات در مقطع عمود بر محور لوله، دارای توز یع همگنی هستند