سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف محمدی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد نجفی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق، با ارائه یک مدل جدید، مجموعه جدیدی از معادلات ریاضی برای پی شبینی ریزساختار لحظ های و کلی کوپلیمرهای خطی دوتایی در طول فرآیندهای کوپلیمریزاسیون ارائه شده است. با بکارگیری این دسته از روابط امکان برقراری ارتباط کمی مابین پارامترهای موثر در واکن شهای کوپلیمریزاسیون و پارامترهای مرتبط با ریزساختار زنجیرهای کوپلیمری ، میسر م یگردد. پارامتر راندمنس،fAB و یا بعبارت بهتر نسبت مولی heterodiad ها به homodiadها در یک کوپلیمر بعنوانپارامتر اصلی تعیین کننده ویژگ یهای ریزساختاری زنجیرهای کوپلیمری بکار گرفته شده است. یکی از مهمترین نتایج بدست آمده امکان پیش بینی ترکیب درصدی بحرانی در خوراک اولیه است که منجر به حداکثر مقدار ممکن در منحنی تغییرات fABو یا بعبارت بهتر حداکثر تناوب قابل دستیابی برای هر زوج نسبت واکن شپذیری داده شده م یگردد. علاوه بر این متوسط هندسی نسب تهای واکن شپذیری، یعنی ۰٫۵(rA.rB)مهمترین نقش را در کنترل ریزساختار کوپلیمرهای خطی دوتایی بر عهدهدارد