سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امین ایمانی کمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
فرزانه فیضی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق اصلاحیه ای بر روی پارامتر b معادلات حالت پنگ – رابینسون ) )]PR ۱ [ و فیضی – ریاضی ) )]FR ۲ [ صورت گرفته است . مزیت مهم این تصحیح این است که در حالیکه طبیعت درجه سوم معادلات حفظ شده است دقت آنها برای پیش بینی خصوصیات ترمودینامیکی سیالات دارای پیوند هیدرژنی افزایش پیدا کرده است . مبنای تئوری این اصلاحیه از تحقیق توبا -منصوری ] [٣ برگرفته شده است . در آن تحقیق اصلاحیه بر روی معادلات حالت واندروالس و ردلیش – کوانگ صورت گرفته و همچنین نحوه به دست آوردن پارامترهای قابل تنظیم معادلات، متفاوت از مدل ارائه شده در این تحقیق می باشد .
در مدلی که در این تحقیق ارائه شده است، یک پارامتر قابل تنظیم ) )ξ۰ به معادله حالت اضافه شده که برای به دست آوردن آن برای هر ماده، از داده های روی منحنی اشباع از نقطه سه گانه تا نقطه بحرانی استفاده شده است . در واقع این پارامتر تابعی از معادله حالت و نوع ماده می باشد . با استفاده از مقدار بدست آمده برای پارامتر ) )ξ۰ و با اعمال آن به معادلات حالت پنگ – رابینسون PR و فیضی – ریاضی(FR ) ( ، این معادلات برای مواد و سیستم های دارای پیوند هیدروژنی اصلاح شده اند . در نهایت، نتایجمحاسبات فشار بخار و حجم مولی برای مواد و محلول های دارای پیوند هیدروژنی ارائه شده است