سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
سیدامیرحسین زمانیان – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در یک چرخه دوار جریان هوای مرطوب ورودی یا هوای فرایندی با جذب رطوبت توسط ذرات جاذب جامد یا مواد دسیکنت خشک م یشود که این کار در واقع برای رطوبت زدایی از محیط صورت میگیرد و باعث افزایش درصد رطوبت در روی سطح دسیکنت شده و سپس رطوبت انباشته در ماده دسیکنت توسط جریان هوای خشک بازیافتی جذب م یشود که عموماً این جریان به فضای بیرون ارسال م یگردد. در این مقاله برای مدل سازی ریاضی چرخه های دسیکنت جامد چهار معادله براساس موازنه آب (رطوبت ) ، انرژی ( آنتالپی ) و یک معادله مومنتم برای جریان هوا بکار رفته و در مجموع ٥ معادله برای توصیف انتقال جرم ، حرارت و مومنتم برای بخش رطوبت زدایی و در زمان احیاء ارائه شده است. با موازنه جرم و انرژی برای هوا و رطوبت موجود در ماده دسیکنت و یک پروفیل سرعت یک بعدی برای جریان هوای فرایندی معادلات حاکم بر سیستم بدست آمده است