سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم نعیمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
سیامک خادمی –
سعید قنبری –

چکیده:

مدل بوز- هابارد با استفاده از روشهای متفاوتی مانند روش میدان متوسط و نمایش فضای فازی P پیمانه ای بررسی شده است. در این مقاله هامیلتونی بوز- هابارد در شبکه اپتیکی در حضور بی نظمی در فضای فاز با استفاده از نمایش P پیمانه ای بررسی می شود. در نتیجه یک دستگاه معادلات پاره ای وابسته به دما به دست می آید، که دارای آزادی پیمانه ای دلخواه می باشند. انتخاب پیمانه مناسب هم گرایی در حل عددی معادلات را افزایش می دهد. با استفاده از این معادلات مقادیر چشمداشتی کمیتهای فیزیکی، ، همچون تعداد بوزونها در هر چاه شبکه با استفاده از مقادیر متوسط پارامترهای مختلط αi به دست می آید.