سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

برای رودخانه های با کف شنی معادلات مقاومت جریان به شکل های مختلف و با دامنه اعتبار متفاوت وجود دارد. این مقاله نشان می دهد که اگر یک رابطه ساده بین طول زبری و اندازه رسوبات فرض گردد ، درنتیجه بسیاری از این معادلات را می توان به همان شکل مثل معادله کولبروک – وایت تبدیل کرد. رابطه بدست آمده به اینصورت است :که ضرایب A و B برای معادلات مختلف ، مقادیر متفاوت بدست می آید . معادلات مختلف مد نظر با هم مقایسه می گردد و برآوردی از توزیع نسبی بین زبری سطحی و سایر شکل های زبری برای شرایط مورد نظر ایجاد شده است .