سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش رویت هلال و تقویم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا صیاد – ( UGCS)پژوهشگر مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ( ع ) و عضو هیأت مؤسس گروه

چکیده:

در آثار مورخان اخیر، کلیة وقایع ایران در قبل از اسلام به وسیلة تقویم میلادی تاریخ گذاری شده انـد . افزون بر این، امروزه، تقویم میلادی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تقویم رسمی استفاده می شود . به دلایل یاد شده، تقویم میلادی برای ایرانیان، هم از لحاظ پژوهش در زمینة تاریخ ایران در قبل از اسلام و هم از لحاظ ارتباط با سایر ملل جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است . از زمان پیدایی تقویم میلادی تا زمان حاضر، محاسبات این تقویم، همواره مورد توجه تقویم شناسـان، منجمان، مورخان، پژوهشگران و غیره بوده است . بعضی از اشخاص یاد شده برایاسخگویی بـه نیازهـای روزمرة روزگار خود، روش هایی به صورت محاسبة عددی، معادله و جدول در آثارشان ارایه کـرده انـد . هـر چند، این روش ها در روزگار خود و با توجه به موارد استفاده آنها، در بر طرف کردن بسی اری از مـشکلات و حل مسایل مربوط به تقویم میلادی مفید و راه گشا بوده اند، با این وجود، در بعضی از موارد از لحاظ کـارآیی عیب و نقایص قابل ملاحظه ای نیز در آنها دیده می شود . از سوی دیگر، در زمان حاضر با پیشرفت روزافزون علوم و فنون و با گسترش وسایل اطلاع رسانی س ریع، ضرورت بازنگری در ماهیت روش هـای یـاد شـده از
لحاظ بهینهسازی و بالا بردن کارآیی آنها مطرح شده است . از این رو، نگارندة مقالـه بـه کمـک رایانـه بـه پژوهش در زمینة طراحی معادلات و جدول تقویم میلادی پرداخت . نتایج حاصل از این پـژوهش در مقالـة حاضر به پژوهندگا نی که به نحوی با مسایل تقویم میلادی سروکار دارند، ارایه شده است . این مقاله شـامل دو قسمت به شرح زیرند .
در قسمت اول این مقاله، نه معادله درج شده است . این معادلات، امکان می دهند که تقویم هـای ژولـی ( از سال ۱ به بعد ) و گریگوری ( از سال ۱۵۸۲ به بعد ) ، از لحاظ تعیین سال های عادی و کبیسه، روز سال، روز هفته و روز هفتة اول ژانویه محاسبه شوند .
در قسمت دوم این مقاله، یک جدول درج شده است . این جدول، امکان می دهد کـه تقـویم هـای ۴۱۰۰ سال ژولی ۰) تا (۴۰۹۹ و ۲۱۱۸ سال گریگوری ۱۵۸۲) تا (۳۶۹۹ ، از لحاظ تعیین سال های عـادی و کبیـسه، روز هفتة اول ژانویه و روز هفته، محاسبه شوند .