سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد محمره نژاد ربیعه – فوق لیسانس مهندسی شیمی
علی الیاسی – دکتری مهندسی شیمی (عضو هیات علمی)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی کارگری – دکتری مهندسی شیمی
حمیدرضا گودرزبد – لیسانس مهندسی شیمی (رئیس تحقیقات کاتالیستی فرآیند مرکز پژوهش پتروشیم

چکیده:

در مقاله حاضرکارآیی ۷ معادله ترمودینا میکی Grayson- ،Chao-Seader ،Soave-Redlich-Kwong ،Peng-Robinson NRTL ،Wilson ،Streed و UNIQUAC در شبیه سازی ۵ برج تفکیک کننده متان زدایی، اتان زدایی، پروپان زدایی، بوتانزدایی و پنتان زدایی واحد نفتای پتروشیمی بندر امام با استفاده از نر مافزارAspen Plus مور د بررسی قرار گرفته است .
کمیت هایی شبیه سازی شده عبارتند از : دما، شدت جریان و جرم مولکولی متوسط جریان های خروجی از بر جهای مذک ور. نتایج نشان دهنده آن است که مناس بترین معادله در شبی هسازی این بر جها با استفاده از نرم افزارAspen Plus معادله ، Chao-Seaderم یباشد.