سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار عصفوری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
علی حق طلب – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

به منظور توسعه فرآی ند استخراج پروتئین با استفاده از سیستم های مایسلی معکوس یک مدل ترمودینامیکی بر اساس ترمودینامیک محلول ها ارائه گردید . در این مدل ترمودینامیکی مایسل های معکوس به صورت مکان های فعالی در نظر گرفته شده اند که هر کدام از آنها قادر به جذب یک مولکول پروتئین می ب اشند همچنین از مدل ترمودینامیکیNRTL-NRFبرای بیان غیر ایده آلی در سیستم های مایسلی معکوس استفاده شده است . با استفاده از داده های- آزمایشگاهی تفکیک پروتئین سرم آلبومین گاوی بین محلول مایسلی ستیل تری متیل آمونیم برماید – ایزواکتان – ١ و دو سطح هگزانول ( ۱۰ %) و محلول آبی، توانایی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت . برازش خوب داده در چهار سطح از pHغلظت ماده فعال سطحی توسط مدل بیانگر کارایی و دقت مدل در توصیف رفتار تعادلی پروتئین در این سیستم ها می باشد . این مدل ترمودینامیکی علاوه بر ساده بودن قابلیت توسعه برای سیستم های چند جزئی نیز دارا می باشد.