سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده زریونی – دانشگاه علی سینای همدان
حمیدرضا مشفق – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

خواص ماده ی هسته ای را در دمای T=0 با استفاده از بر هم کنش حقیقی دو نوکلئونی UV14 که از برازش با داده های پراکندگی نسبیتی به دست می آید، با استفاده از نظریه ی بسط خوشه ای مطالعه کرده ایم. نتایج به دست آمده توافق خوبی را با داده های تجربی نشان می دهد.