سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشفق – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
صادق محمدپورلیما – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

معادله حالت ماده هستهای ونوترونی گرم در چارچوب تقریب توماس فرمی با استفاده از برهم کنش موثر نوکلئون – نوکلئون مایرز – سویتسکی مورد بررسی قرار گرفته است . اثر دما روی جرم موثر، فشار، آنتروپی، انرژی بستگی و انرژی آزاد هلمهولتز بحث شده است . دمای بحرانی برای این سیستم ۱۷/۲ MeV بدست آمده است . نتایج محاسبات با نتایج تجربی و دیگر نتایج نظری در توافق است