سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم نعیمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
سیامک خادمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

مکانیک کوانتمی در نمایش های مختلف ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است . یکی از نمایش هائی که اخیرا کاربرد های فراوانی در اپتیک کوانتمی و سایر شاخه های فیزیک یافته، مکانیک کوانتمی در فضای فاز است . در این مقاله با ترکیب نمایش مکانیک کوانتمی در فضایمختصات و تکانه و استفاده از تبدیلات کانونی، پیمانه ای و تبدیل مقیاس در فضای هیلبرت، نمایش کلی تری به دست می آوریم، که تابعی از پارامتر تبدیل مقیاس در فضای هیلبرت γ ، تابع مولد تبدیلات کانونی در فضای فاز گسترش یافته (g( p, q,πq ,πp و و تابع پیمانه ای(f ( p, q, t در فضای فاز است . مقادیر مختلف γ به نمایش در فضاهای مختصات، تکانه و فاز می انجامد و انتخاب توابع مختلف برای(g( p, q,πq ,πp و (f ( p, q, t . به نمایش های گوناگون مکانیک کوانتمی در فضای فاز منجر میشود