سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید وثوقی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا طباطبایی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

هیدرات های گاز، ترکیبات کریستالی جامدی از آب (یا یخ) و گاز بوده که بسته به انداز هی ملکولی گاز می توانند سه نوع ساختار کریستالیH و II ،I را تشکیل دهند . هیدرا تهای گاز مشکلی برای صنعت نفت و گاز تلقی می شوند، چراکه تشکیل هیدرات می تواند لوله های ا نتقال و تجهیزات فرآیندی را مسدود کرده و تخریب کند . با توجه به اهمیت پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در صنعت نفت و گاز، هدف اصلی این تحقیق مدل سازی دو ساختار معمول هیدرات (ساختارهای II و I)در حضور گازهای طبیعی در حالت تعادل سه فازی (Lw-H-V) می باشد . برای این م نظور مدل ترمودینامیک آماریVan der Waals-Platteeuw اساس این کار قرار گرفته و برای محاسب ه فوگاسیت هی اجزای گازی در فاز بخار(V) از سه معادله حالت بهبود یافته ی VPT و PR ، SRK استفاده شده است. استفاده از پارامترهای بهینه در مدل ، ب ویژه پارامترهای بهینهKiharaو تغییراتی در فلوچارت محاسباتیParrish-Prausnitz باعث افزایش دقت، ه مگرایی و پیشرفت در نتایج برنام هنویسی کامپیوتری در مقایسه با داد ههای تجربی و نر مافزارCSMHyd شده است.