مقاله معرفي جامعه هاي گياهي شمال بخش امن منطقه حفاظت شده مياندشت در استان خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: معرفي جامعه هاي گياهي شمال بخش امن منطقه حفاظت شده مياندشت در استان خراسان شمالي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه گياهي
مقاله اکوفيتوسوسيولوژي
مقاله خراسان شمالي
مقاله مياندشت
مقاله آنافيتو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عطري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه حفاظت شده مياندشت به وسعت ۸۴۴۳۵ هکتار و با ميانگين بارندگي سالانه ۲۵۰ ميلي متر در غرب استان خراسان شمالي در ۱۰ کيلومتري شرق جاجرم واقع شده است. اين منطقه در تقسيم بندي هاي اقليمي در زمره اقليم هاي خشک قرار مي گيرد. اين پژوهش در سال هاي ۱۳۸۶ – ۱۳۸۲ با هدف بررسي جامعه هاي گياهي اين منطقه صورت گرفت. بدين منظور از روش اکوفيتوسوسيولوژي استفاده شد که در آن علاوه بر معيارهاي فيزيونوميک و فلوريستيک، معيار اکولوژيک نيز در تشخيص محيط هاي آندوژن مورد توجه است. عوامل اکولوژي مورد بررسي در هريک از قطعات نمونه، شامل ارتفاع از سطح دريا، ميزان و جهت شيب، pH، EC، OC و بافت خاک بود. در نهايت شرايط اکولوژيکي زيستگاه هريک از هم آرايه هاي شناسايي شده تعيين گرديد. تجزيه و تحليل به روش AFC و CAH ، با استفاده از نرم افزار آنافيتو صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به ۱۹۶ گونه گياهي جمع آوري شده از منطقه و ۱۹۵ قطعه نمونه، منجر به تفکيک ۳۳ جامعه و ۲ زير جامعه گرديد مهم ترين جامعه ها از نظر وسعت پراکنش در منطقه، جامعه هاي Ephedretum sarcocarpae، Artemisietum sieberi، Caricetum physodis و Halimocnemidetum piliferae و Stipagrostietum plumosae بودند.