مقاله معرفي فلور، اشکال زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان مراتع شهرستان دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۸۶ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: معرفي فلور، اشکال زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان مراتع شهرستان دامغان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله اشکال زيستي
مقاله پراکنش جغرافيايي
مقاله گياهان نادر
مقاله دامغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش گياهان دارويي و علوفه اي – مرتعي در حال انقراض مراتع آستانه ميان بند که در شهرستان دامغان واقع شده، مورد بررسي قرار گرفت. فلور منطقه نشان داد كه ۲۴۲ گونه گياهي متعلق به ۳۸ تيره وجود دارد كه ۹۳ گونه گياه دارويي و ۱۴۹ گونه علوفه اي- مرتعي مي باشند كه به صورت اشكال زيستي ۳۰ گونه كامفيت ۱۴۱ گونه همي كرپيتوفيت و ژئوفيت، ۴۰ گونه تروفيت و ۳۱ گونه فانروفيت و نانوفانروفيت ديده مي شوند. از نظر عناصر رويشي (کوروتيپ) گياهان به طور عمده به چندين سرزمين گياهي تعلق دارند. ۸/۳ درصد گونه ها عنصر جهان وطني، ۱۷ درصد عنصر اروپا- سيبري و مديترانه اي و ايراني- توراني، ۴۵/۱ درصد گونه ها عنصر رويشي اروپا- سيبري و صحارا سندي و يا ايراني- توراني و ۷/۹ درصد عنصر مديترانه اي و ايراني- توراني، ۲/۱۰ درصد عنصر صحاري سندي و ايراني – توراني، ۴۲/۲ درصد عنصر اروپا – سيبري، صحاري سندي و ايراني – توراني و مديترانه اي و ۸/۳ درصد عنصر صحارا سندي و ايراني- توراني و مديترانه اي، ۴/۱۹ درصد عنصر اروپا – سيبري و ايراني – توراني و ۶/۲۸ درصد عنصر ايراني – توراني، ۱ درصد عنصر اروپا – سيبري، ۶۳/۱ درصد عنصر صحارا سندي و ۱ درصد عنصر مديترانه اي مي باشند. علاوه بر اين گونه هاي تهديد شده منطقه نام برده بر اساس معيارهاي IUCN بررسي گرديد و ۴ رسته گونه هاي در معرض انقراض، آسيب پذير، با خطر كمتر و كمبود داده در منطقه مورد مطالعه تعيين، و فهرست نام هاي گونه هاي ياد شده ارايه گرديد. اين مطالعه نشان داد كه ۴۷ گونه گياهي در رسته گونه هاي تهديد شده وجود دارند.