مقاله معرفي فلور منطقه الموت استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: معرفي فلور منطقه الموت استان قزوين
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زيستي
مقاله کوروتيپ
مقاله الموت
مقاله استان قزوين
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرخچيان محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيدفرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه الموت به وسعت ۱۷۰۴۶۱ هکتار در شمال شرقي استان قزوين واقع است. تمام منطقه کوهستاني است. بلندترين نقطه آن قله سيالان با ارتفاع ۴۱۷۵ متر و پست ترين نقطه آن روستاي بازرگا در حاشيه رودخانه شاهرودبا ارتفاع ۶۵۸ متر از سطح درياست. براي اولين بار گونه هاي گياهي منطقه الموت بين سال هاي ۱۳۸۵تا ۱۳۷۵ جمع آوري و شناسايي گرديد و شکل زيستي، پراکنش جغرافيايي و طيف زيستي آن ها با تعيين درصد گونه،گونه هاي متعلق به هر يک از آن ها ارايه گرديد. نتايج نشان داد از ۷۸۲ گونه، يک گونه از نهان زادان آوندي، ۱۰۸ گونه تک لپه اي و ۶۷۳ گونه دولپه اي هستند که به ۸۶ تيره و ۴۵۲ جنس تعلق دارند. مهم ترين تيره هاي گياهي منطقه از نظر غناي گونه به ترتيبAsteraceae  با ۱۱۰ گونه، Papilionaceae  با ۸۳ گونه، Poaceae  با ۷۳ گونه Lamiaceae با ۶۸ گونه، Apiaceae  با۵۳ گونه و ۲۷ تيره فقط شامل يک جنس و يک گونه هستند. از لحاظ شکل زيستي به طور عمده ۴۱۸ گونه ( ۴۵/ ۵۳ درصد) همي کريپتوفيت، ۲۱۵ گونه تروفيت (۴۹/ ۲۷ درصد)، ۴۶ گونه (۸۹/ ۵ درصد) ژئوفيت، ۳۷ گونه (۷۳/ ۴ درصد) کامفيت و ۵۳ گونه (۷۷/ ۶ درصد) فانروفيت هستند. ۰۴/ ۴۶ درصد گونه هاي فلور منطقه انحصاري ناحيه ايراني – توراني، ۳۹/ ۶ درصد جهاني، ۵۱/ ۰ درصداروپا – سيبري و بقيه عنصر چندمنطقه اي هستند. حدود ۲۹ درصد گونه ها به عنوان گياهان دارويي و معطر مي باشند. گونه Moluccella laevis به عنوان گياه نادر استان مي باشد که فقط در يک محل آن هم به صورت محدود پراکنش دارد. گونه خلرLathyrus alamutensis  به عنوان گونه اي جديد استان قزوين شناسايي شده که بعدا معرفي مي شود.