مقاله معرفي فلور و شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان معدن مس تکنار در شهرستان بردسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: معرفي فلور و شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان معدن مس تکنار در شهرستان بردسکن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله مطالعات تاکسونوميک
مقاله شکل زيستي
مقاله معدن مس تکنار
مقاله بردسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوهرچي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي فلور منطقه معدن مس تکنار در شهرستان بردسکن مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه هاي جمع آوري شده و با روش هاي تاکسونومي گياهي و به کارگيري فلورهاي معتبر شناسايي شد و خانواده، جنس و گونه هر يک از آن ها تعيين شد. اسامي تاکسون هاي منطقه به صورت فهرست الفبايي و به ترتيب خانواده و نام علمي تنظيم شد. اسامی جمع آوري شده در اين بررسي به هرباريوم پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد منتقل و در آن جا با استفاده از فلورهاي معتبر شناسايي شد. شکل زيستي هر يک از عناصر گياهي دو منطقه با استفاده از روش رانکيه (Raunkier) مشخص شد. اين بررسي نشان داد که در منطقه معدن مس تکنار ۳۹ خانواده و ۱۲۱ جنس و ۱۵۹ گونه گياهي مي باشد که بيش ترين گونه ها در تيره  Asteraceae(22 گونه) مي باشد، هم چنين اشکال زيستي گياهان منطقه معدن مس شامل ۳۸، %۶۰ تروفيت، ۷۵،  %20همي کريپتوفيت،۴۳ ، %۹ ژئوفيت، ۶۶،  %5کامفيت و۷۷ ، %۳ فانروفيت مي باشد.