مقاله معرفي معياري جديد براي تشخيص صرع در سيگنالهاي الکتروانسفالوگرام نويزي و كوتاه مدت بر اساس تحليل الگوهاي ترتيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: معرفي معياري جديد براي تشخيص صرع در سيگنالهاي الکتروانسفالوگرام نويزي و كوتاه مدت بر اساس تحليل الگوهاي ترتيبي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكتروانسفالوگرام
مقاله تشخيص صرع
مقاله الگوي ترتيبي
مقاله انتروپي جايگشت
مقاله معيار پيچيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: پريز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مقاله يك معيار پيچيدگي جديد براي تشخيص تغيير رفتار ديناميكي در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از آناليز الگوهاي ترتيبي در سيگنال هاي اخذ شده از سيستم ارايه مي گردد. صرع به عنوان يك تغيير رفتار ديناميكي در سيستم پيچيده و غيرخطي مغز مورد مطالعه قرار گرفته و توانايي معيار معرفي شده در تشخيص آن در سيگنالهاي الكتروانسفالوگرام نويزي و کوتاه مدت با برخي معيارهاي رايج در تئوري آشوب مقايسه مي گردد.
مواد و روش ها: در روش ارايه شده، فضاي فاز سيگنال، پس از بازسازي، با استفاده از الگوهاي ترتيبي به زيرمجموعه هاي مساوي تقسيم مي شود. به هريک از زيرمجموعه ها مي توان يک سمبل اختصاص داد. با اين كار، مسير حالت در فضاي فاز، به يك دنباله از سمبل ها تبديل شده و مي توان از يك ماشين حالت متناهي براي مدلسازي رفتار سيستم استفاده كرد. بر اساس مفهوم آرايه انتقال حالت، يك معيار پيچيدگي جديد معرفي مي شود. معيار پيچيدگي معرفي شده، براي تشخيص حملات صرعي در سيگنالهاي مغزي بکارگرفته شده و توانايي آن در تشخيص صرع در سيگنالهاي نويزي و کوتاه مدت با برخي معيارهاي رايج در تئوري آشوب مقايسه مي گردد.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه معيار پيچيدگي مي تواند سيگنالهاي مغزي سالم و صرعي را با دقت بيش از %۹۷ در حالت بدون نويز و با دقتي بيش از %۷۵ در حالتي كه سيگنالها شديدا به نويز آميخته اند، تفكيك كنند.
بحث و نتيجه گيري: معيار پيچيدگي علاوه بر اينکه از لحاظ محاسباتي بسيار ساده و سريع مي باشد برخلاف معيارهاي رايج در تئوري آشوب، مقاومت بسيار خوبي نيز در برابر نويز از خود نشان مي دهد همچنين قابليت تشخيص تغييرات در داده هاي كوتاه مدت را نيز دارد.