مقاله معرفي ناهنجاري اورانيوم منطقه ده سياهان واقع در برگه ۲۵۰۰۰۰/۱ سيرجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: معرفي ناهنجاري اورانيوم منطقه ده سياهان واقع در برگه ۲۵۰۰۰۰/۱ سيرجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش آمار کلاسيک
مقاله ناهنجاري اورانيوم
مقاله منطقه ده سياهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضياظريفي افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاعات حاصل از عمليات ژئوفيزيک راديومتري هوابرد اهميت فراواني در اکتشاف مواد راديواکتيو دارند. در حقيقت اين داده ها پايه اصلي براي اکتشاف عنصر اورانيوم در مناطق مختلف هستند. در اين نوشتار با تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از ژئوفيزيک هوايي در برگه ۱:۲۵۰۰۰۰ سيرجان در جنوب شرق ايران، محدوده هاي اميدبخش عنصر اورانيوم مشخص شده اند. در اين مقاله ابتدا به وسيله روش آمار كلاسيك و با استفاده از محاسبه پارامترهاي آماري بر روي داده هاي برداشت شده ژئوفيزيك هوايي در منطقه ده سياهان، جدايش جوامع آنومالي انجام شده است و سپس جداول توزيع فراواني عنصر اورانيوم و هيستوگرامهاي توزيع فراواني اين عنصر ترسيم گرديده است. پس از ترسيم هيستوگرام هاي توزيع فراواني، پارامترهاي آماري عنصر اورانيوم محاسبه شده و در نهايت جدايش جوامع آنومالي بر اساس پراكندگي حول ميانگين صورت گرفته است.