مقاله معرفي ناهنجاري اورانيوم گلوجه در برگه ۲۵۰۰۰۰/۱ بندرانزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: معرفي ناهنجاري اورانيوم گلوجه در برگه ۲۵۰۰۰۰/۱ بندرانزلي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري اورانيوم
مقاله منطقه بندانزلي
مقاله گلوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياظريفي افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از داده هاي ژئوفيزيك هوابرد در اولين مراحل اكتشافات اورانيوم، مهمترين قسمت كار اكتشافي است كه به صورت كلي و بوسيله پرواز هواپيماهاي حامل آشكارسازهاي اشعه گاما برداشت شده است. در اين نوشتار با تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از روش ژئوفيزيک راديومتري هوايي در برگه ۱:۲۵۰۰۰۰ بندرانزلي، شمال ايران محدوده هاي اميدبخش عنصر اورانيوم مشخص شدند. نتايج اين برداشت ها، داده هاي رقومي و نقشه هاي هم شدت راديومتري مي باشد. با توجه به توزيع عنصر اورانيوم در پوسته زمين و بررسي اين نقشه ها عمده ترين بخش مراحل اوليه اكتشاف اورانيوم، فاكتورها و روشهاي جدايش محدوده ها و نقاط داغ آنومالي از جوامع و بخشهاي زمينه مي باشد. در ابتدا بوسيله روش آمار كلاسيك و با استفاده از محاسبه پارامترهاي آماري بر روي داده هاي برداشت شده ژئوفيزيك هوايي، جدايش جوامع آنومالي انجام شده است و سپس جداول توزيع فراواني عنصر اورانيوم و هيستوگرامهاي توزيع فراواني اين عنصر ترسيم گرديده است. پس از ترسيم هيستوگرام هاي توزيع فراواني، پارامترهاي آماري عنصر اورانيوم محاسبه شده و در نهايت جدايش جوامع آنومالي بر اساس پراكندگي حول ميانگين صورت گرفته است.