مقاله معرفي و بررسي بيوانفورماتيكي ژن هاي كانديد در بروز سرطان پستان به روش مطالعه سيتوژنتيكي سرطان القايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: معرفي و بررسي بيوانفورماتيكي ژن هاي كانديد در بروز سرطان پستان به روش مطالعه سيتوژنتيكي سرطان القايي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رت نژاد SD؛ DMBA؛ سرطان پستان
مقاله نواربندي گيمسا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كشف تغييرات كروموزومي كه در تشكيل سلول هاي نئوپلاستيك و تومورهاي بدخيم دخالت دارد يكي از مهم ترين اهداف تحقيقات در سرطان شناسي مي باشد. در اين تحقيق به مطالعه سرطان پستان ايجاد شده در موش هاي نژاد SD پرداخته شد و با روش هاي بيواينفورماتيك نواحي مشابه آن ها در كروموزوم هاي انسان مورد شناسايي و پيشنهاد قرار گرفت.
روش ها بررسي: در اين پژوهش از موش صحرايي نژاد  SDبه عنوان مدل حيواني جهت القاي سرطان پستان استفاده گرديد كه طي آن ۱۰ ميلي گرم از ماده كارسينوژنيك  DMBAبه رت هاي تحت تيمار خورانده شد. بعد از انجام روش هيستوپاتولوژي و ايمنوهيستوشيمي بر روي تومورها، اقدام به كشت سلول و تهيه كروموزوم هاي متافازي شد .بعد از رنگ آميزي،GTG  سلول هاي سرطاني با ايدئوگرام رت مقايسه گرديد. بر اساس چگونگي تغييرات و محل آن ها و با كمك پايگاه هاي اطلاعاتي، ليستي از ژن ها و همچنين نقش احتمالي آن ها را با توجه به روش مقايسه ژنوميك بين موش صحرايي و انسان مورد مطالعه قرار گرفت. با مطالعه  كروموزوم هاي متافازي، بيشترين و مشترك ترين تغييرات كروموزومي اتفاق افتاده در بين مجموعه هاي كروموزومي ثبت گرديد.
نتايج: تغييرات کروموزومي ايجاد شده طيف وسيعي از ناهنجاري هاي عدي و ساختاري را شامل مي گرديد و به طور واضح، کروموزوم هاي شماره ۸، ۴، ۱۲ و ۱۷ دچار افزايش و کروموزوم هاي شماره ۱۲، ۹، ۳ و ۱۵ دچار گم شدگي در تعداد کروموزوم ها گرديده بودند. علاوه بر اين، تغييرات ساختاري از جمله حذف شدگي در کروموزوم هاي شماره ۲۰، ۷، ۶، ۴، ۳، ۲ همچنين اضافه شدگي در کروموزوم هاي ۱۵، ۱۱ و ۱۹ به طور غير اتفاقي مشاهده شد.
نتيجه گيري: با استفاده از روش هاي مقايسه ژنوميک و مطالعه مقالات علمي در ارتباط با ژن هاي مستقر در نواحي كروموزومي تغيير يافته، پيشنهاد مي گردد كه ژن هاي TGFBR، HACE1، UBR5، CALB2، HPR، LCP1، CXAD، RRM2B، ABO, ZFHX3, TNFSF1, ABL1 EPSTI1،PRDM1, REG3A, FOXA1, PRKD1  احتمالا مي توانند از جمله مهم ترين ژن ها در بروز سرطان پستان در مدل ايجاد شده باشند، لذا اين گروه از ژن ها و ژن هاي مرتبط با آن ها براي مطالعات بيشتر و دقيق تر توصيه مي گردند.