مقاله معرفي و به کارگيري مدل برنامه ريزي ليتل در تدوين استراتژي براي محصولات منتخب يک شرکت مورد مطالعه: شرکت توليدي لوازم خانگي آلفا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۴۹ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: معرفي و به کارگيري مدل برنامه ريزي ليتل در تدوين استراتژي براي محصولات منتخب يک شرکت مورد مطالعه: شرکت توليدي لوازم خانگي آلفا
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريس پورتفوي
مقاله مدل برنامه ريزي استراتژيک ليتل
مقاله موقعيت رقابتي
مقاله واحد تجاري استراتژيک
مقاله چرخه عمر محصول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملك عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابتي شدن روزافزون بازار محصولات مختلف در سطح ملي و جهاني و تغييرات مداوم فناوري و نيازهاي مشتريان، ضرورت برنامه ريزي استراتژيک به ويژه توجه به موقعيت محصولات در چرخه عمر محصولات را بيش از پيش نمايان مي سازد. در اين پژوهش به منظور استفاده از مفهوم چرخه عمر محصول، مدل ليتل براي تدوين استراتژي براي محصولات منتخب يک شرکت توليدي، توزيعي در بازار شهر مشهد به کار گرفته شده است. به اين منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات فروش شرکت مذکور، جايگاه محصولات منتخب در چرخه عمرشان مشخص شد. سپس براي تعيين موقعيت رقابتي محصولات منتخب از جامعه ۹۳۱ عضوي خرده فروشان سطح شهر مشهد، با استفاده از روش نمونه گيري متناسب ۹۷ خرده فروش به صورت تصادفي انتخاب و اطلاعات فروش آنها استفاده شد. پس از تعيين جايگاه محصولات منتخب در ماتريس ليتل، به ترتيب استراتژي هاي کلي «بهبود»، «توسعه طبيعي»، «توسعه طبيعي»، «بهبود» و «توسعه طبيعي»، روش هاي عمده «تغيير جهت»، «رشد»، «کسب تدريجي موقعيت»، «تجديد» و «راه اندازي»، و استراتژي هاي عمومي براي پنج محصول شرکت انتخاب شد.