مقاله معرفي کلاد D زوگزانتله به عنوان همزيست غالب با مرجانهاي سخت ناحيه جزر و مدي جزيره هنگام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: معرفي کلاد D زوگزانتله به عنوان همزيست غالب با مرجانهاي سخت ناحيه جزر و مدي جزيره هنگام
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوگزانتله هاي همزيست
مقاله مرجانهاي سخت
مقاله جزيره هنگام
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوي پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکيل آبسنگهاي مرجاني به علت همزيستي نوعي تاژکدار تک سلولي به نام زوگزانتله (Zooxanthellae) با مرجانها مي باشد که عمدتا متعلق به جنس Symbiodinium بوده و نقش بسيار مهمي را در پديده سفيدشدگي بر عهده دارد. اين تک سلولي ها و ميزبان آنها مرجانها در برابر شرايط استرس زاي محيطي مانند شوري، درجه حرارت بالا، درجه حرارت کم، نور زياد و کدورت مي توانند از خودشان مقاومت نشان دهند. در اين تحقيق ۳ گونه مرجان Cyphastrea serailia, Coscinaraea columna, Anomastrea irregulariis از حوضچه هاي جزرومدي جزيره هنگام در خليج فارس (جنوب جزيره قشم) در تابستان ۱۳۸۸ جمع آوري گرديد. زير واحد بزرگ ريبوزومي ۲۸s با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمر از (PCR) تكثير شده و سپس آناليز فيلوژني سكانس زير واحد بزرگ ريبوزومي بر اساس نرم افزارهاي PAUP و Clustal X مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مرجانهاي مورد مطاله در اين تحقيق داراي کلاد D ميباشند که به دليل وجود استرسهاي محيطي و نوسانات شرايط زيستي در ناحيه ساحلي به خصوص در حوضچه هاي جزرومدي، وجود کلاد مقاوم D طبيعي به نظر مي رسد.