سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد تخم چی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
زهره جنگروی – دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از روشهای جدا سازی آنومالی در اکتشافات ژئوشیمیایی استفاده از هاله های مرکب است. هاله های مرکب در مقایسه با هاله های تک عنصری به مراتب بزرگتر هستند، همچنین تعداد متغیرهای مورد بررسی را کاهش داده و هرچند عنصر یا اکسید را در یک گروه قرار می دهند که امکان تفسیر آسانتر نتایج مطالعات ژئوشیمیایی و معرفی دقیقتر آنومالیها را فراهم م یآورد. به منظور طبقه بندی عناصر مورد بررسی در گروهها یا زیرگروهها از تجزیه و تحلیل خوش های یا کلاستر استفاده م یشود. بدین ترتیب که ضریب همبستگی بین عناصر مختلف محاسبه شده و بر اساس نزدیکی بین
عناصر گروه بندی صورت م یگیرد. روشهای مختلفی برای محاسبه ضریب همبستگی و گروه بندی ارائه شده است. بدیهی است روشی بهینه است که نزدیکترین گروهبندی به پاراژنز عناصر را نتیجه داده و در ضمن نمونه هایی را به عنوان آنومالی یک عنصر معرفی کند که در صورت عدم گرو هبندی نیز آنومالی آن عنصر م یبود. در این مقاله روشهای مختلف محاسبه ضریب همبستگی و گرو هبندی مرور شده و با توجه به نزدیکی نتایج به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تک متغیره به روشهای x بار بعلاوه NS وP.N ، روش ارتباط کامل (دورترین همسایه) به عنوان دقیقترین روش تجزیه وتحلیل کلاستری نوع R معرفی شده است.