سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن حجت – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مسعود سیرتی نیر – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده:

سیتم بهداشت و درمان کشور مانند دیگر سازمان های ارائه دهنده خدمات نـسبت بـه افـرادی کـه در معـرض خطـر حـوادث غیرمترقبه قرار می گیرند نقش بسیار مؤثر و کلیدی را بر عهده دارد و در بـین سـاختارهای تـدوین شـده ایـن سیـستم شـاید بیمارستان ها مهمترین جلوه گاه بروز این خدمات به جامعه می باشند . در کشور های پیشرفته دنیا اغلـب بیمارسـتان هـا مـی بایست یک برنامه مد ون جهت کسب آمادگی و ارتقـا ء توانـایی هـای خـود در زمـان مقابلـه بـا حـوادث غیـر مترفبـه داشـته باشند . اهمیت موضوع آمادگی بیمارستان ها در حوادث غیر مترقبه به حدی است که کنگره آمریکا تـا سـال ) ۲۰۰۳) مـیلادی مبلغی حدود ۱۶۵ میلیون دلارجهت حفظ آمادگی مراکز درمانی به وزارت بهداشت و سلامت عمومی این کشور تخـصیص داد ه است . طبق آمارهایی که این وزرات خانه منتشر کرده است عدم آمادگی بیمارستان ها و مراکز درمـانی در بحـران سـالانه ۲۸۰ میلیون دلار خسارت به سیستم بهداشت و درمان این کشور وارد می سازد . بیمارستان ها به عنوان اساسی ترین و مهمترین مؤ سسات درمانی باید قبل از وقوع حوادث از آمادگی لازم و کافی برخودار بوده تا به توانند در هنگام رویارویی بـا بحـران پـا سـخ گویی صحیح و سریع به حادثه را تضمین نمایند . چرا که هیج سیستمی حق ندارد به بهانه عدم آمادگی به حادثه دامـن زده ، جان انسان ها را به خطر اندازد و باعث افزایش اثرات نامطلوب یک حادثه غیر مترقبه شود . تاکنون در کـشور مـا ماننـد سـایر کشور های دنیا تحقیقاتی با هدف بررسی میزان آمادگی بیمارستان ها در بحران صورت گرفته است که با توجه به تفاوت ابـزار های استفاده شده مقایسه آنها جهت گرفتن نتیجه کلی ، نهایی و ملی بسیار مشکل و از دیدگاه متا آنالیز غیر قابل استناد مـی باشد . روش کار : این نوشتار یک مقاله مروری – توصیفی است که پژوهشگر برای تهیه آن از بـیش از ۵۰ منبـع داخلـی و خـارجی در
رابطه با مدیریت بحران در بیمارستان از کشورهای ایران ، ژاپن ، ترکیه و آمریکا استفاده نموده است . علاوه بـر ایـن پژوهـشگر ۲۰ ابزار سنجش میزان آمادگی بیمارستان در بحران را که توسط محققین داخلی و خارجی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه را بـا توجه به نیاز ها و شرایط ملی و استاندارد های بین المللی بررسی و تحلیل نموده است . نتایج : در تحقیق حاضر با استفاده از مطالعه مروری ۱۲ پرسشنامه و چک لیست داخل کـشور و ۸ پرسـشنامه و چـک لیـست خارج کشور از جمله چک لیست انجمن بیمارستان های امریکا، انجمن اپیدمیولوژیستهائی آمریکا ، مرکز بیماری های عفـونی ، بخش بهداشت عمومی ماساچوست و بسیاری دیگر یک چک لیست ۲۱۰ سوالی بلی / خیر تنظیم و تهیه گردید . پژوهشگر سعی نمود با حفظ جامعیت سئوالاتی را که قائل به ز مان ،مکان ،و صحنه عملیات هستند را حذف نماید . سئوالات برای ده هـدف و هر هدف در ۶ حیطه تجهیزات ، نیروی انسانی ، فضای فیزیکی ،ساختار و تـشکیلات ، پروتکـل هـا و نمـودار عملکـرد تنظـیم گردید : جهت تعیین اعتبار علمی چک لیست از روش اعتبار صوری و محتوایی استفاده شد و جهت اثبات پایـایی ابـزار بـه روش آزمون مجدد بر روی یکی از واحد های پژوهش باآزمون کاپا پایایی ابزار مورد نظر /)۸۰) در حد قابل قبول ارزیابی گردید .