سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود حسن پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
شکور نصرت پور – کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل
امیراصلان حسین زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
بهرام دهدار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور د ستیابی به ارقام با عمل کرد بالا و کیفیت مطلوب ، در طی سال های ١٣٨٢ و ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل ٢٥ رقم سیب زمینی کشت و بررسی شدند . نتایج نشان داد که رقم اسپیریت (با ۵۰/۱۱ تن در هکتار)، رقم آلمرا (با ۴۰/۵۳ تن در هکتار) نسبت به شاهد منطقه (رقم آگریا با ۲۶/۸۲ تن در هکتار) دارای بیشترین عمل کرد غده بود ند. این ارقام د ارای گوشت زرد و ماده خشک نسبتا بالا داشتند. نیز بر اساس تحقیقاتی که بر روی ٢٠ رقم سیب زمینی در دورهای مختلف آبیاری در طی سال های ١٣٧٩ و ١٣٨٠ اجرا شد . رقم کایزر جزء رقم پرمحصول در شرایط مطلوب و نامطلوب ، متحمل به تنش کم آبی انتخاب گردید. در آزما یش مشاهده ای د ر منطقه این رقم به بیماری سفیدک دروغی نیز تحمل بیشتری نسبت به بقیه ارقامنشان داد . بنابراین جهت توسعه و ترویج این ارقام (اسپیریت ، آلمرا و کایزر) به همراه شاهد منطقه (رقم آگریا) هر کدام در سطح ٥٠٠ متر مربع کشت و بررسی شدند. نتا یج نشان داد که ارقام کا یزر، آلمر ا، اسپیریت به ترتیب ۳۵/۲۲، ۳۴/۷۶، ۳۲/۰۰ تن در هکتار نسبت به شاهد منطقه (رقم آگریا با ۲۴/۰۰ تن در هکتار) بیشترین عملکرد غده را تولید نمودند. با توجه به نتا یج بدست آمده رقم کا یزر به عنوان رقم پرمحصول، متحمل به تنش آبی و سفیدک دروغی و ارقام آلمرا و اسپیریت به عنوان ارقام پرمحصول و دارای ماده خشک نسبتا بالا برای منطقه معرفی می شود.