سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک پرکار – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمد شهرتاش – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

استفاده از معادل های سیستم قدرت کاهش یافته در مطالعـات حالتهای گذرای الکترومغناطیسی برای کاهش زمان محاسـبات و حجم حافظه مورد نیاز و در عین حال حفظ دق ت قابل قبول در نرم افزارهای EMTPs ، از دیر باز مطرح بوده و تکنیکهای مختلفی برای آن ارائه شـده اسـت . در ایـن رابطـه اسـتفاده از توابــع گویــا در حــوزه s و تکنیکهــای متنــوع تطبیــق پاســخ فرکانسی سیستم خارجی در سالهای اخیـر مـورد توجـه قـرار گرفته است . پایداری و مهم تر از آن پسیو بودن توابع مذکور از مهمترین چالشها و قیود وارد شده در مسأله تطبیق می باشـند . چراکه اگر توابع مذکور پایدار بوده ولی پسیو نباشند در اتصال به سایر المانهای پسیو سیستم، شبکه ای ناپایدار را نتیجـه داده و پاسخهای زمانی به سمت ناپایداری میـل مـی کننـد . در ایـن مقاله الگوریتمی جدید در مورد اعمال معیـار پسـیو بـودن بـه توابع گویا برای اولین بار در کاربرد مطالعات حالتهای گذرای الکترومغناطیسی ارائه شده است . الگوریتم مذک ور بـا تشـکیل ماتریس هامیلتون از فضای حالت سیسـتم، نـواحی تجـاوز از معیار پسیو بودن ( نواحی منفـی تـابع مقـدار ویـژه از قسـمت حقیقی تـابع ادمیتـانس دیـده شـده در رنـج فرکانسـی مـورد مطالعه ) به دقت شناسایی گردیده و سـپس مقـدار مـاکزیمم و نقاط فرکانسی مربوطه در نواحی تجاوز مذکور شناسایی شـده و تکنیکی مؤثر برای اصلاح مانده های تابع ادمیتانس به نحوی که حداقل تغییرات را در منحنی های مقا دیر ویژه نتیجه دهنـد،
ارائه شده است . با ارائه مثالهایی، مـؤثر و قابـل اعتمـاد بـودن روش در مقایسه با سایر روشـها بـه اثبـات مـی رسـد . بـدین صورت که برخلاف سایر تکنیکهای ارائه شده، اعمـال معیـار پسیو بودن در یک ناحیه، تجـاوز از معیـار پسـیو بـودن را در نواحی دیگر منجر نمی گردد . ضمن آنکـه تکنیـک مـذکور بـه علت ماهیت غیرتکراری بودن فرآیند و نیـز آنکـه بـر خـلاف سایر تکنیکها نواحی تجاوز از معیـار پسـیو بـودن، بـا اسـکن فرکانس در کل رنج فرکانسی بدست نمی آید ( بلکه مستقیماً با استفاده از ماتریس هامیلتون نتیجه می گردد ) موجـب افـزایش بازده محاسباتی می گردد . همچنین این تکنیـک نقطـه ضـعف سایر تکنیکها در اصلاح تابع ادمیتانس را در مواردی که میزان تجاوز از معیار پسیو بودن شدید باشد را نیز مزتفع می کند .