سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهریار محمدرضایی – کارشنن

چکیده:

امروزه، سازمان ها با الزامات گریز ناپذیر برای مواجهه با چالشحفاظت محیط زیست روبرو هستند و مدیریت مناسب زیستمحیطی به عامل موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. مدیریت مناسب زیست محیطی یک سازمان منوط به ارزیابی عملکرد زیست محیطی آن سازمان است تا نتایج مدیریت عناصری از فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان که با محیط زیست پیرامون کنش و واکنش برقرار می کنند، درک شود و بهبود یابد.
تاکنون، مدل هاییچند برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی ارائه شده است. مدل جامع ارزیابی عملکرد زیست محیطی که در این مقاله معرفی می گردد، فرایند ارزیابی عملکرد زیست محیطی را در چهار مرحله شامل تدوین برنامه،اجرای برنامه، راست آزمایی اجرای برنامه و بازنگری برنامه ارزیابی عملکرد زیست محیطی تشریح می نماید و گام ها و وظایف هر یک از مراحل یاد شده را بر می شمرد. مدل جامع ارزیابی عملکرد زیست محیطی بر هر یک از این مراحل چهارگانه تاکید ویژه دارد. از این رو ، در این مدل، بر خلاف مدل هایی که تاکنون از سوی سازمان بین المللی استاندارد، انجمن های تجارت پاردار، کمیسیون اروپا و موسسه یادمان باتل ارایه شده اند، فرایند ارزیابی عملکرد زیست محیطی را بطور جامع و فراگیر معرفی می گردد، بطوریکه این مدل را می توان برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی انواع گوناگون تلاش های مدیریتی، عملیات سازمانی، شرایط زیست محیطی و در سطوح مختلف سازمانی و زیست محیطی بکار برد.