سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هدایت کارگرشورکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، رئ

چکیده:

بکارگیری استراتژیها و اصول کلان بیان شده در مبانی نظری و تجربـی دانـ ش مـدیریت بحـران، نیازمنـد توجـه ویـژه بـه شرایط بومی و محلی قلمرو فضایی استقرار این نظام می باشد . از این رو در مقاله حاضر کوشش می شود پس از مـروری اجمالی بر ادبیات نظری مدیریت بحران، به تحلیل وضعیت و شرایط عمومی کشورمان ایران در این زمینه پرداخته شود و سپس مدلی بومی برای پیاده سازی نظام مدیریت بحران در ایران معرفی گردد . با این هدف سـاختار مقالـه پیشـنهادی بـه شرح زیر خواهد بود :
– تبیین جایگاه مدیریت بحران در مکاتب مدیریتی
– ارائه تعریف بحران و مدیریت بحران
– نشریح ویژگیها و انواع بحران
– احصای عوامل موثر بر اثربخشی فرایند مدیریت بحران
– مروری بر فرایند و مراحل اجرایی مدیریت بحران از دیدگاه های مختلف
– شرح ویژگیهای بومی و محلی جامعه ایرانی
– تحلیل استراتژیک سامانه مدیریت بحران ایران شامل عوامل درون و برون سازمانی
اشاره به تعدیلات لازم در مدلهای نظری مدیریت بحران جهت سازگاری با شرایط ملی -: معرفی مدل بومی مدیریت بحران در ایران شامل اجزای زیر
الف ) ورودی ها : ب ) فرایند
– اقدامات پیش از بحران
– اقدامات حین بحران
– اقدامات پس از بحران
ج ) خروجی ها
د ) بازخورد
ها ) خرده نظام پشتیبانی
و ) ابرنظام ارزشها o: معرفی راهکارهایی برای استقرار هرچه مناسبتر مدل پیشنهادی
الف ) پیشنهادهایی در حوزه راهبردپردازی
ب ) پیشنهادهایی در حوزه زیرساخت آوری
ج ) پیشنهادهایی در حوزه ساخت آفرینی
د ) پیشنهادهایی در حوزه توانمندسازی
معرفی منابع و مآخذی برای مطالعه بیشتر