سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن صراف – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محمدرضا نجمی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله الگویی روشمند با فنون تصمی م گیری چندشاخصه (MADM) جهت ارزیابی گزینه های تعیین تکلیف اقلام سپاه معرفی شده اس ت. بدین منظور در اولی ن گام شاخ ص های کلی مرتبط با تعیین تکلیف اقلام (یعنی طیف کلی شاخص هایی که در تعیی ن تکلیف بهینه موثر هستن د)، با مصاحبه و بررسی مستندات استخراج م ی شود. سپس جهت تحدید و تعیین شاخص ها و بدست آوردن اوزان شاخ ص ها و گزین هها از روشهای تصمی مگیری گروهی (GDM)استفاده می گردد. بدین صورت که در ابتدا درصورت وجود رابطه بازخورد متقابل بین شاخ ص ها و گزین ه ها از روش بردا (borda) شاخص ها رتب ه بندی و جهت تعیین اوزان کاردینال آن از یک مدل ریاضی برنام ه ریزی خطی استفاده گردیده ودر صورتیکه شاخ صها دارای ساختار سلسل همراتبی باشد از روش بردار ویژه جهت این امر بهر هبرداری خواهدشد.سپس با تشکیل ماتریس تصمی م گیری چند شاخصه( MADM)بعنوان یک مدل مبتنی بر تکنیک های تصمیم گیری ، گروهی، گزینه ها (شامل فروش، امحاء، تبدیل به احسن و .. )، بسته به شرایط تصریح شده در الگوریتم هوانگ (HAWANG)اولوی ت بندی وزن ی شده و در اد امه، نتایج با استفاده از متدهای ر ایج تصمی م گیری چندشاخصه ، فازی (FMADM)مقایسه و تحلیل میگردد. بعد از تجزیه وتحلیلهای لازم ، اولویتبندی کلی گزینه های تعیین تکلیف ، اقلام سپاه مشخص شده و پیشنهادا ت مقتضی قابل ارایه اس ت. یاد آور می شود این روش اولوی ت گذاری را م ی توان در هریک از طبقات کلی و جزیی اقلام و یا در هر قلم خاص که مورد نیاز باشد نیز بکار برد و با ایجاد ثبات در سطو ح مختلف سازمان به فرآیندی اطمینا نبخش و یک سیستم تصمی میار نایل گردید.