سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا دره شیری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجتبی مافی – رئیس کل تحلیل مهندسی هزینه

چکیده:

دردنیای امروز، تنها شرکت هایی قادر به رقابت وماندگاری هستند که بتوانندفرآیندهای تولید ایده های خلاقانه جهت بهبود محصولات وفرآیندهای موجود وارائه محصولات جدید رادرسازمان خود نهادینه کرده باشند. با عنایت به چشم انداز رقابتی بازار صنعت خودرو درکشور، شرکت های خودروسازی نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده وبکارگیری مستمر وگسترده متدولوژی های حل خلاقانه مساله درسایه یک مدیریت اثربخش دانایی ونوآوری برای آنها ازضرورت خاصی برخورداراست. باتوجه به اهمیت بحث، دراین مقاله سعی شده است ،ابتدا مهمترین ریشه های عدم استفاده بهینه ازظرفیت های خلاقیت ونوآوری موجوددرگروه صنعتی ایران خودرو شناسایی، سپس باتوجه به نتایج بدست آمده، الگویی جهت پیاده سازی متدولوژی نوآوری نظام یافته TRIZ باهدف توسعه ظرفیت خلاقیت ونوآوری درشرکت واستفاده بهینه ازاین ظرفیت درجهت بهبودجهشی ومستمر درفرآیندها ومحصولات شرکت ارائه گردد.