سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشار ضیاظریفی – عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و دانشجوی دک
محمد سالار ترخانی – دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

عناصر پرتوزای موجود در طبیعت در فرآیند فروپاشی خود به عناصر دیگر، پرتوهای آلفا، بتا و گاما ساطع م یکنند که با توجه به قدرت نفوذ اشعه گاما، از انداز هگیریهای این اشعه برای اکتشاف رادیومتری عناصر رادیواکتیو بخصوص اورانیوم استفاده می شود. با استفاده از داد ههای برداشت شده هوایی رادیومتری، به راحتی م یتوان یک منطقه وسیع را در مدت زمان بسیار کوتاه و با صرف هزینه اندک مورد بررسی قرار داد و در نهایت به مناطق امیدبخش عناصر پرتوزا دسترسی پیدا کرد. با توجه به توزیع عنصر اورانیوم در پوسته زمین و بررسی این نقش هها عمد هترین بخش مراحل اولیه اکتشاف اورانیوم، فاکتورها و روشهای جدایش محدوده ها و نقاط داغ آنومالی از جوامع و بخشهای زمینه م یباشد. نقشه مربوط به مناطق آنومالی و معرفی اندی سهای معدنیِ قابل بررسی برای ادامه کار اکتشافی با استفاده از دو روش آمار کلاسیک و فرکتالی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه نقشه های ناهنجاری، محدوده های کنترل زمینی مشخص شد و در راستای این مرحله نمونه برداری جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی و اندازه گیریهای عناصر پرتوزا در سنگهای گرانیتی روستای ولیس انجام گرفت . با توجه به مقاطع میکروسکوپی نمونه سنگهای مورد مطالعه (گرانیتهای دارای بافت گرافیک به همراه دایکهای کوچک لامپروفیری) و اندازه گیریهای عناصر پرتوزا وجود مقادیر بالای توریوم در محدوده ناهنجاری مشخص گردیده و طبق شواهد
موجود برای ادامه کارهای اکتشافی پیشنهاد شد.