سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چنگیز قبادی – دانشگاه ارومیه – گروه مهندسی برق
امیر غفاری – دانشگاه ارومیه – گروه مهندسی برق
فرزاد حداددرفشی – دانشگاه ارومیه – گروه مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله ابتدا تابع توزیع CPD1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضعف آن بعنوان یک ابزار آماری در مقایسة سیگنالهای فیدینگ ۲ نشان داده می شود . در ادامه تابع کامل کنندة CPD با عنوان تابع توزیع SSR3 تعریف می شود که می تواند برای مقایسة سیگنالهای فیدینگ به همراهCPDسیگنال مفروض مؤثر واقع شود . با ترکیب ویژگیهای دو تابعCPDو SSR تابع توزیع احتمال جدیدی با نام تابع توزیع احتمال CSR4 تعریف می شود که به این ترتیب بجای استفاده از دو تابع می توان از یک تابع برای مطالعه و مقایسة سیگنالهای فیدینگ استفاده نمود . سپس تابع توزیع احتمال دو بعدی با عنوان MCPD5 شود و مزایا و معایب آن نسبت به روشهای قبل و کاربردهای ویژة آنمطرح می شود .