سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی یزدانپناه گوهرریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگ
سیدحسین حسینی – استاد گروه قدرت دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

اینورترهای نیم پل فرکانس بـالای متـداول بـا بهـره گیـری از خصوصیاتی مانند سادگی ساختار و کنترل پذیری ، کاربردهای زیادی در مصارف خانگی و صنعتی پیدا کرده اند . بـرای ایـن مبدلها رنج توان تولیدی بخصـوص در روش کنترلـی PWM ، به منظور داشتن شرایط کلیدزنی نرم، بسیار محدود مـی شـود . برای حل ایـن مشـکل اینـورتری بـا سـاختار جدیـد معرفـی شده است . این مقاله یک اینورتر نیم پل فرکانس بالا ، با ویژگی کلید زنی نرم ، را معرفی می کند که با یک مدار snubber اکتیو شبه تشدیدی ترکیب شده است . این اینورتر براسـاس سـاختار اینورترهای نیم پل فرکانس بالای متـداول طراحـی شـده کـه برای تنظیم پیوسته توان خروجی در فرکـانس ثابـت از روش کنترلی PWM استفاده می کند . محـدوده کلیـدزنی نـرم بـرای اینورتر نیم پل پیشنهادی بطور قابل توجهی نسبت به اینـورتر نیم پل مرسوم گسترش می یابد . از جمله کاربردهای این مـدار می توان به اجاقهای آشپزی اشاره کرد که با بازده حرارتی بـالا و در فرکانسهای ثابت حـدود ۲۰ kHz کـار مـی کننـد . نتـایج عملی علاوه بر ت ا یید نتایج شبیه سازی، کاربردی بـودن مـدار پیشنهادی را تایید می کند