سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن پیرمرادیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

با توجه به تنوع زیاد ارقام و ژنوتیپهای سیب در کشور و لزوم شناسایی و جمع‌آوری و ارزیابی ژنوتیپها به منظور کشت آنها در چند کلکسیون پیش بینی شده در کشور ، واستفاده از آنها در برنامه های به‌نژادی ، و معرفی ارقام این تحقیق ازسال ۸۱ آغاز گردیدو پس از سرکشی از مناطق جدید و قدیم استان با همکاری خبرگان محلی ، تعدادی درخت از ارقام و ژنوتیپهای محلی در مناطق سمیرم ، برزوک ، و قهرودکاشان انتخاب ،و علامت گذاری گردیدند. از ابتدای سال ۸۲ ، و بر اساس دیسکریپتورIPGRIدر زمانهای مقرر یادداشت برداری و نمونه ‌برداریهای لازم انجام گرفت. در چهار مرحله شامل مرحله خواب فیزیولوژیکی،گلدهی ،دوره رشد، و زمان برداشت میوه ، بازدید از درختان مورد مطالعه صورت می گرفت. در مجموع بیست و یک ژنوتیپ یا رقم مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد یازده عدد دارای نام محلی بوده ،ولی ده ژنوتیپ دیگر فاقد نام محلی می باشند و بر اساس نام منطقه وباغدار، کد گذاری گردیدند و مراحل فنولوژی ،خصوصیات مرفولوژیک درختان ،گلها ،برگها ،و میوه آنها ثبت گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که اولا تمامی ارقام و ژنوتیپهای مورد مطالعه متعلق به گونه Malus domesticaBorkh.می باشند ، و ثانیا تنوع زیادی در ژنوتیپها و ارقام از نظر صفات مختلف وجود دارد که نشان دهنده پتانسیل ژنتیکی بسیار بالای آنهابرای استفاده در برنامه های اصلاحی می باشد.یازده رقمی که دارای نام محلی هستند ، به استثناء سیب کوهی سمیرم از ارقامی میباشند که سالیان متمادی در این استان کشت می شده است وبه عنوان ارقام بومی ، برای بازارهای محلی جنبه تجارتی نیز داشته اند.ارقام گلاب اصفهان و سلطانیبه خاطر عطر ،کیفت ، و بازار پسندی بسیار خوبی که دارند در حال حاضر نه تنها مصرف محلی دارند بلکه در خارج از استان هم عرضه می شوند. زمان برداشت میوه هااز ۸۰ روز تا ۱۶۰ روز بعد از تمام گل متغیر بود ، ارقامو ژنوتیپها حد فاصل این دو تاریخ را از نظر زمان رسیدن میوه کاملا پوشش می دادند.