سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی محدثی – ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن،
مهزاد اله قلی پور – موسسه تحقیقات برنج کشور,
منصور بهرامی – معاونت موسسه تحقیقات برنج در آمل
حبیب اله عارفی – معاونت موسسه تحقیقات برنج در آمل

چکیده:

به منظور دستیابی به رقم با عملکرد قابل قبول و دارای کیفیت مطلوب تلاقی بین ارقام مختلف از جمله دیلمانی × خزر در سال ۱۳۶۹ انجام و از آن سال به بعد ، اداره نسل ها ی در حال تفکیک به روش شجره ای بر مبنای ویژگی ها ی مناسب تک بوته انجام شد . در سال ۱۳۷۵ تعداد ٤٠ لاین خالص به عنوان لاین های F6 انتخاب و در سال ۱۳۷۶ در قالب آزمایش عمل کرد به منظور ارزیابی آن ها از نظر میزان محصول و خصوصیات دیگر قرارگرفت و تعداد ١٠ لاین برتر انتخاب ودر سال های ٧٧ و ٧٨ با انجام آزمایش سازگاری (ناحیه ای) در شهرستآن های آمل ، چالوس و چپرسر ت نکابن مورد مقایسه قرار گرفته که لاین شماره ٥ (رقم شیرودی ) به دلیل یکنواختی بیشتر ودارا بودن کمیت و کیفیت برتر و سازگاری و پایداری مناسب نسبت به بقیه لاین ها انتخاب گردید . در سال های ٧٩ و ٨٠ به منظورتعیین بهترین تاریخ نشاکاری، تراکم (فاصله کاشت) و میزان کود نیتروژنه آزمایشات به زراعی لازم انجام شد که تر اکم ۱۰×۳۰ سانتی متر( ٣٣٠٠٠٠ بوته در متر مربع) و باکود نیتروژنه ٩٠ کیلوگرم در تاریخ کاشت ٢٥ اردیبهشت بیشترین عمل کرد را عاید نمود . در سال ٨٠ لاین شماره ٥ (شیرودی) در قالب طرح تحقیقی ترویجی در چهار نقطه استان مازندران با ارقام شاهد مورد مقایسه واقع وبیشترین عمل کرد را تولید و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت در ضمن ارزیابی های لازم در طول اجرای آزمایشات مختلف نسبت به بیماری بلاست ، شیت بلایت و آفت کرم ساقه خوار و هم چنین ارزیابی کیفیت پخت انجام گردید که لاین شماره ٥ (شیرودی) با دارا بودن عمل کرد حدود ۶/۵-۹ تن در هکتار و کیفیت مطلوب پخت و نشان دادن مقاومت خوب در برابر بیماری بلاست و شیت بلایت و متحمل بودن نسبت به آفت کرم ساقه خوارو برگ خوار و دارای عمل کرد بیشتر از رقم های نعمت، ندا، بجار، دشت، رمضانعلی طارم و دیلمانی به عنوان لاین برتر انتخاب و به کشاورزان معرفی گردید. دانه این لاین فاقد ریشک است و رنگ شلتو ک کاهی می باشد و خروج خوشه از غلاف برگ (Panicle exesrtion) پرچم کامل است.