سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق جلال الدینی کرکی – کارشناس ارشد عمران، سازه های هیدرولیکی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخی
سیدابراهیم سیدی – کارشناس آبیاری و زهکشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدصادق حسنی – کارشناس آبیاری و زهکشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بدون تردید یک از مهمترین نقاط قوت و یا ضعف سیستمهای پخش سیلاب در ایستگاه های آبخوان نحوه عملکرد مناسب و یا نامناسب تاسیسات آبگیری می باشد. در راستای نیب به عملکردی مناسب و رسیدن به نتیجه ای قابل قبول، بر اساس مشخصات منطقه و دیدگاه مهندسین طراح انواع متفاوتی از سازه ها و تاسیسات آبگیری اجرا گردیده اند. در این پژوهش ابتدا انواع سازه ها معرفی گشته، سپس نقاط ضعف و یا قوت هر یک معرفی شده و نسبت کارائی هر یک در مناطق اجرا شده با توجه به شرایط مرزی ذیل امتیازبندی می شود. قضاوت نحوه عملکرد مناسب و یا نامناسب این سازه ها، بر اساس نمودارهایهمخوان ارائه شده صورت پذیرفته است. این قضاوت کاملاً موردی بوده و ممکن است اشخاصبا دیدگاه های متفاوت، قضاوت های کاملاً متفاوتی داشته باشند. در پایان بر اساس قضاوت انجام شده نتایج در یک جدول بصورت خلاصه ارائه گشته، پیش بینی میگردد که نتایج این تحقیق، در پایش ایستگاه های پخش سیلاب (بویژه پایش سازه) مثمر ثمر واقع شود. شرائط مرزی ویژگیهای منطقه ای ، ویژگیهای رودخانه، تواتر سیلابهای اتفاق افتاده، دبی متوسط سالیانه، حجم آورد رسوبات، محدودیتهای اجرائی، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم.