سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا نعیمی – کرمانشاه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی – گروه الکترونیک
قاسم عازمی – کرمانشاه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی – گروه الکترونیک

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از یک مدل مرکب برای سیگنال دریافتی در دستگاه سیار، فرم کلی تخمین زن های مبتنی ب رگشتاور فاکتور K در توزیع رایس با در نظر گرفتن سایه افکنی به دست آمده و به دنبال آن دو تخمین زن مفید برای تخمین K پیشنهاد می شوند. سپس با استفاده از شبیه سازی رایانه ای یک کانال محو شدگی / سایه افکنی ، نشان داده می شود که کارایی تخمین زن های پیشنهادی بسیار بهتر از تخمین زن های مبتنی بر گشتاور قبلی است، و در بین دو تخمین زن پیشنهادی هم، آنکه از گشتاور های مراتب اول و دوم استفاده میکند، عملکرد بهتری از تخمین زنمبتنی بر گشتاورهای مراتب دوم و چهارم دارد.