سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عباسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجتبی زاهدی فر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
حسن فضائلی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سید احمد میرهادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

یکی از راههای افزایش بهره وری در استفاده از منابع خوراک ، تهیه جیره ها ی متعادل و متوازن به منظور تامین احتیاجات غذایی دام و طیور می باشد که بدین منظور در ایران از جداول سایر کشورها (بخصوص NRC ) استفاده می شود . با توجه به اختلاف ترکی بات شیمیایی و ارزش غذایی منابع خوراک در اقالیم مختلف که تحت تاثیر شرایط آب و هوایی ، واریته گیاه ،نوع و بافت خاک و … تغییر میکند ، لذا ضرورت جمع آوری ، دسته بندی و پالایش داده های موجود در کشور در رابطه با ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور مورد توجه قرار گرفت تا به عنوان اولین جداول ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور ایران تدوین و ارائه گردد . از ح دود ۲۰ سال قبل عملاً تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور شروع شد اما به علت کم بودن تعداد داده ها ،تدوین این جداول امکانپذیر نبود . در سال های اخیر با توجه به احساس نیاز در کشور و تعداد نسبتا زیاد داده های تولید شده ، تهیه و تدوین جداول مربوطه در دستور کار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور قرار گرفت .بدین منظور ابتدا داده های موجود در آزمایشگاههای تغذیه دام کشور جمع آوری و در جداول اولیه برای هر نوع خوراک و هر استان بطور جداگانه ثبت گردید .سپس برای هر ماده مغذی در خوراکهای مخت لف آماره های میانگین ، انحراف معیار ، حد اکثر ، حداقل ، ضریب تغییرات و تعداد نمونه محاسبه گردید . براساس روش آماری ۲S±X و با فرض اینکه داده های موجود از منحنی توزیع نرمال تبعیت مینمایند ، داده های خارج از ۹۵ % حدود اطمینان به عنوان داده های غیر قابل قبول حذف شدند . مجددا برای هر ماده مغذی در هر نوع خوراک آماره های فوق الذکر محاسبه گردید . آخرین آماره های بدست آمده به عنوان اولین جداول ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور ایران منتشر گردید .