سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه

چکیده:

عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص چگونگی توزیع رسوب ناشی از هر رگبار در حوضه های آبخیز از مشکلات قدیمی مطالعات پروژه هایحفاظت آب و خاک بوده است. تاکنون ارتباط بین دبی آب و دبی رسوب با استفاده از معادلات توانی و صرفنظر از موقعیت برای تهیه دو معادله (Power equation) دبی موردمطالعهدر هیدروگراف صورت پذیرفته است. در مطالعه موجود دو روش بیضی سطح اطمینان جداگانه سنجه رسوب (Confidence Area Ellipes) و مفهوم رگرسیون (Regression) شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف در حوضه ابخیز امامه ارائه گردیده و شرایط و نحوهاستفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی موید توانایی مفهوم رگرسیون در تهیه دو معدله جداگانه برای شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف در حوضه مورد مطالعهبوده است. روش بیضی سطح اطمینان علیرغم توانایی خوب در دستیابی به هدف مورد نظر به دلیل عدم توزیع نرمال داده های دبی آب در این مطالعه موردی کاربرد نداشته است.